بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك,ملاتونین
دانلود فایل اصلی بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك از سایت

دانلود فایل

تحقیق بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي  از اتانول در موش صحرايي كلستاتيكدر حجم 84 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:

فهرست

خلاصه

فصل اول:.2

           (1-1) اهميت مسأله

           (2-1) بيان مسأله. 4

           (3-1) اهميت مسأله.. 5

فصل دوم: بررسي متون و
مطالعات ديگران در اين زمينه7

          (1-2) زخمهاي پپتيك. 8

          (2-2) اشكال غير معمول اولسر پپتيك. 8

          (3-2) اپيدميولوژي. 9

          (4-2) اتيولوژي. 9

          (5-2) پاتوژنززخم معده و عوامل مهاجم13

                  (1-5-2) اسيد و پپسين 13

                  (2-5-2) معيوب شدن سد مخاطي13

         (6-2) برخي از عوامل دفاعي در مقابل زخم‌هاي
معدي 15

                 (1-6-2) ترشح موكوس و بي‌كربنات 15

                 (2-6-2) جريان خون موضعي 16

                 (3-6-2) پروستاگلندين‌هاي داخلي17

                 (4-6-2) نيتريك اكسايد. 18

       (7-2) روشهاي ايجاد زخم معده تجربي19

                (1-7-2) زخم دارويي يا روش
شيميايي19

                (2-7-2) روش فيزيكي 19

       (8-2) روش‌هاي اندازه‌گيري زخم معده. 23

                (1-8-2) J.Score 23

                (2-8-2) محاسبة Ulcer index..23

                (3-8-2) تغييرات در گردش خون
معده 24

       (9-2) كلستازيس25

       (10-2) سندروم كلستاز 25

       (11-2) تظاهرات باليني. 25

       (12-2) تغييرات بيوشيميايي 26

       (13-2) ارتباط يرقان انسدادي با اولسر
پپتيك 28

                 (1-13-2) تعريف بيماري اولسر
پپتيك 28

                 (2-13-2) انواع اولسر پپتيك28

                 (3-13-2) تعريف يرقان 28

              (4-13-2) بررسي شيوع اولسر
پپتيك در بيماران يرقاني 28

                 (5-13-2) سيروز29

                 (6-13-2) تعريف واريس مري 29

                 (7-13-2) ظهور ليژن‌هاي موكوسي
معدي ـ روده‌اي در

                 سيروز كبدي. 30

                 (8-13-2) سيروز صفراوي… 30

                 (9-13-2) سيروز صفراوي اوليه31

        (14-2)
راديكال‌هاي آزاد 32

        (15-2) راديكال‌هاي آزاد حاصل از متابوليسم o2 33

        (16-2) الكل اتيليك….. 36

        (17-2) فارماكولوژي پايه‌اي اتانول 36

                   (1-17-2) مسير الكل
دهيدروژناز 37

          (2-17-2) سيستم ميكروزومي اكسيد
كنندة اتانول (MEOS) 37

                (3-17-2) متابوليسم استالدئيد 38

      (18-2) اثر اتانول در GIT.38

      (19-2) الكل و راديكال‌هاي آزادي كه توليد
مي‌كند. 40

      (20-2) ملاتونين. 45

               (1-20-2) منشأ ملاتونين در بدن 45

                (2-20-2) ساختمان شيميايي و
كريستالي ملاتونين. 46

                (3-20-2) اهميت ملاتونين 48

                (4-20-2) فارماكوكينتيك ملاتونين 52                                      

                (5-20-2) اثرات جانبي ملاتونين54        

                (6-20-2) موارد منع مصرف ملاتونين 55        

                (7-20-2) آنتاگونيست ملاتونين55          

                (8-20-2) تغييرات در ملاتونين با
سن 56  

                (9-20-2) مكانيزيم عمل ضد
راديكال آزادي ملاتونين و اثر آن

                بر روي NO.. 57       

               (10-20-2) طرز تشكيل راديكال‌هاي
آزاد اسيد چرب و مكانيسم عمل ملاتونين در مقابل آنها 59  

               (11-20-2) راديكال‌هاي آزاد در
مغز و عمل ملاتونين در

               مقابل آن. 60  

               (12-20-2) مكانيزم‌هاي ضد راديكال‌
آزادي مغز 61     

               (13-20-2) نقش ملاتونين 61  

               (14-20-2) اثر پيش‌گيري ملاتونين
از توليد راديكال آزاد به وسيلة مصرف مزمن اتانول در مغز، ريه، قلب،
كبد و بيضه‌ها . 62  

فصل سوم:
روش كار. 64      

          (1-3) جامعة آماري 65         

          (2-3) فرد آماري. 66        

          (3-3) نوع نمونه‌برداري و نوع مطالعه 67

          (4-3) محدوديت‌ها و مشكلات67

          (5-3) ملاحظات اخلاقي 68

فصل چهارم:.69

          (1-4) تجزيه و تحليل اطلاعات 70

          (2-4) روش‌هاي آناليز آماري. 70

          (3-4) ارائة جدول71

          (4-4) نمودار و انجام آزمون آماري 72

فصل پنجم:75

          (1-5) بحث و نتيجه‌گيري 76

خلاصة
انگليسي 78

منابع79

برچسب ها:
ملاتونین بررسي اثر ملاتونين در زخم معده ناشي از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك

تحقیق بررسي اثر ملاتونين در زخم معد ه ناشي  از اتانول در موش صحرايي كلستاتيك
در حجم 84 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش

فهرستخلاصهفصل اول:.2 (1-1) اهميت مسأله (2-1) بيان مسأله. 4 (3-1) اهميت مسأله.. 5فصل دوم: بررسي متون و مطالعات ديگران در اين زمينه7 (1-2) زخمهاي پپتيك. 8 (2-2) اشكال غير معمول اولسر پپتيك. 8 (3-2) اپيدميولوژي. 9 (4-2) اتيولوژي. 9 (5-2) پاتوژنززخم معده و عوامل مهاجم13 (1-5-2) اسيد و پپسين 13 (2-5-2) معيوب شدن سد مخاطي13 (6-2) برخي از عوامل دفاعي در مقابل زخم‌هاي معدي 15 (1-6-2) ترشح موكوس و بي‌كربنات 15 (2-6-2) جريان خون موضعي 16 (3-6-2) پروستاگلندين‌هاي داخلي17 (4-6-2) نيتريك اكسايد. 18 (7-2) روشهاي ايجاد زخم معده تجربي19 (1-7-2) زخم دارويي يا روش شيميايي19 (2-7-2) روش فيزيكي 19 (8-2) روش‌هاي اندازه‌گيري زخم معده. 23 (1-8-2) J.Score 23 (2-8-2) محاسبة Ulcer index..23 (3-8-2) تغييرات در گردش خون معده 24 (9-2) كلستازيس25 (10-2) سندروم كلستاز 25 (11-2) تظاهرات باليني. 25 (12-2) تغييرات بيوشيميايي 26 (13-2) ارتباط يرقان انسدادي با اولسر پپتيك 28 (1-13-2) تعريف بيماري اولسر پپتيك 28 (2-13-2) انواع اولسر پپتيك28 (3-13-2) تعريف يرقان 28 (4-13-2) بررسي شيوع اولسر پپتيك در بيماران يرقاني 28 (5-13-2) سيروز29 (6-13-2) تعريف واريس مري 29 (7-13-2) ظهور ليژن‌هاي موكوسي معدي ـ روده‌اي در سيروز كبدي. 30 (8-13-2) سيروز صفراوي… 30 (9-13-2) سيروز صفراوي اوليه31 (14-2) راديكال‌هاي آزاد 32 (15-2) راديكال‌هاي آزاد حاصل از متابوليسم o2 33 (16-2) الكل اتيليك….. 36 (17-2) فارماكولوژي پايه‌اي اتانول 36 (1-17-2) مسير الكل دهيدروژناز 37 (2-17-2) سيستم ميكروزومي اكسيد كنندة اتانول (MEOS) 37 (3-17-2) متابوليسم استالدئيد 38 (18-2) اثر اتانول در GIT.38 (19-2) الكل و راديكال‌هاي آزادي كه توليد مي‌كند. 40 (20-2) ملاتونين. 45 (1-20-2) منشأ ملاتونين در بدن 45 (2-20-2) ساختمان شيميايي و كريستالي ملاتونين. 46 (3-20-2) اهميت ملاتونين 48 (4-20-2) فارماكوكينتيك ملاتونين 52 (5-20-2) اثرات جانبي ملاتونين54 (6-20-2) موارد منع مصرف ملاتونين 55 (7-20-2) آنتاگونيست ملاتونين55 (8-20-2) تغييرات در ملاتونين با سن 56 (9-20-2) مكانيزيم عمل ضد راديكال آزادي ملاتونين و اثر آن بر روي NO.. 57 (10-20-2) طرز تشكيل راديكال‌هاي آزاد اسيد چرب و مكانيسم عمل ملاتونين در مقابل آنها 59 (11-20-2) راديكال‌هاي آزاد در مغز و عمل ملاتونين در مقابل آن. 60 (12-20-2) مكانيزم‌هاي ضد راديكال‌ آزادي مغز 61 (13-20-2) نقش ملاتونين 61 (14-20-2) اثر پيش‌گيري ملاتونين از توليد راديكال آزاد به وسيلة مصرف مزمن اتانول در مغز، ريه، قلب، كبد و بيضه‌ها . 62 فصل سوم: روش كار. 64 (1-3) جامعة آماري 65 (2-3) فرد آماري. 66 (3-3) نوع نمونه‌برداري و نوع مطالعه 67 (4-3) محدوديت‌ها و مشكلات67 (5-3) ملاحظات اخلاقي 68فصل چهارم:.69 (1-4) تجزيه و تحليل اطلاعات 70 (2-4) روش‌هاي آناليز آماري. 70 (3-4) ارائة جدول71 (4-4) نمودار و انجام آزمون آماري 72فصل پنجم:75 (1-5) بحث و نتيجه‌گيري 76خلاصة انگليسي 78منابع79

 • پاورپوینت اندیشه اسلامی

  پاورپوینت اندیشه اسلامی برچسب ها: اندیشه اسلامیفجزوه اندیشه اسلامیاسلایدهای اندیشه اسلامیپاورپوینت اندیشه اسلامیدانلود اسلاید اندیشه اسلامیدانلود آموزش اندیشه اسلامیآموزش اندیشه اسلامی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اندیشه اسلامی دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل عنوان فایل…

 • تأثير آگهی بازرگاني در عصر دیجیتال براي كالاهاي مختلف

  آگهی بازرگانی,عصر دیجیتال دانلود فایل اصلی تأثير آگهی بازرگاني در عصر دیجیتال براي كالاهاي مختلف از سایت دانلود فایل تحقیق تأثير آگهی بازرگاني در عصر دیجیتال براي كالاهاي مختلف در حجم 118 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش…

 • تحقیق سیر تکاملی هنر ایران در رهگذر تاریخ

  هنر دانلود فایل اصلی تحقیق سیر تکاملی هنر ایران در رهگذر تاریخ از سایت دانلود فایل تحقیق سیر تکاملی هنر ایران در رهگذر تاریخ در 60 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:هنر،‌…

 • پیشینه و مبانی نظری افت تحصیلی و والدین

  پیشینه و مبانی نظری افت تحصیلی و والدین دانلود پیشینه و مبانی نظری افت تحصیلی و والدین دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق افت تحصیلی و والدین مقدمه اسلام آيين…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان

  ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق انحرافات اجتماعی وجرم…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل درمان مبتنی بر پذیرش و…

 • پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر

  پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر برچسب ها: خلاصه تاریخچه کامپیوترتاریخچه کامپیوتر pptمقاله تاریخچه کامپیوترتاریخچه پیدایش کامپیوتر pdfهدف از اختراع کامپیوتردرباره کامپیوترتاریخچه کامپیوتر در ایرانانواع کامپیوتر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر…

 • پاورپوینت ارگونومی در محیط آموزشی

  آرگونومی,آشنایی با آرگونومی محیط آموزشی,ارگونومی در محیط آموزشی,پاورپوینت آرگونومی و معماری,پاورپوینت ارگونومی در محیط آموزشی,دانلود پاورپوینت ارگونومی در محیط آموزشی,رنگ فضاهاي آموزشي,روشنايي در مدارس دانلود فایل اصلی پاورپوینت ارگونومی در محیط آموزشی از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت ارگونومی در…

 • پاورپوینت مجتمع مسکونی Pasaje SantaFe

  پاورپوینت مجتمع مسکونی Pasaje SantaFe دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی Pasaje SantaFe دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل طراحی معماری مجتمع مسکونی Pasaje Santa Fe،در حجم 18 اسلاید،همراه با دو هدیه ویژه.…

 • معماری مدرن متعالی

  معماری مدرن متعالی دانلود معماری مدرن متعالی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل معماري معاصر معماری مدرن متعالی فهرست معماری مدرن متعالیBauhaus باهاوس (خانه معمار)گروپیوسمیس وندروههسبک بین المللكانستراكتيويسملوکوربوزیهمعماری ارگانیکفرانك لويد رايت معماری معاصر . معماری مدرن متعالی…

 • پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله به گوشت وعوامل موثر بر آن

  پاورپوینت چگونگی تبدیل عضله به گوشت وعوامل موثر بر آن برچسب ها: چگونگی تبدیل عضله به گوشت وعوامل موثر بر آن ویژگی های گوشت تازهجمود نعشیمراحل جمود نعشیچگونگی رسیدن آنزیم ها به گوشتاصول نگهداری فرآورده های رفتن به سایت اصلی…

 • ادبيات نظري درمان اضطراب اجتماعی

  ادبيات نظري درمان اضطراب اجتماعی دانلود ادبيات نظري درمان اضطراب اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اضطراب اجتماعی تعامل با دیگران ، لازمه بقاء انسان است ، چرا که بدون ارتباط اجتماعی ،…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع روش هاي نگهداري مواد غذايي به وسيله سرما

  دانلود پاورپوینت با موضوع روش هاي نگهداري مواد غذايي به وسيله سرما برچسب ها: انواع روش های نگهداری مواد غذاییروش نگهداری مواد غذایی در آیندهنگهداری مواد غذایی به روش سنتیروشهای نگهداری مواد غذایی در گذشتهتحقیق در مورد نگهداری مواد غذاییروشهای…

 • پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

  پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ ایثار و شهادت (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش تأثیرنقش فرهنگ ایثار و شهادت,پيشينه تحقيق تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت,دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه مقاله ایثار و شهادت,مباني نظري راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دانلود فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری مديريت دانش

  پیشینه و مبانی نظری مديريت دانش دانلود پیشینه و مبانی نظری مديريت دانش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل در عصرحاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری,پیشینه پژوهش راهبردهای شناختی و فراشناختی,پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری,چارچوب نظری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری,فصل دوم پایان نامه راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودافشاسازی

  پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودافشاسازی دانلود پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودافشاسازی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خودافشاسازی 2 - 6 - ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته منابع فارسی منابع انگلیسی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پسته و مشکلات تولید وتوزیع آن

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پسته و مشکلات تولید وتوزیع آن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پسته و مشکلات تولید وتوزیع آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق پسته…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها

  دانلود پاورپوینت با موضوع بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها برچسب ها: اسپرماتوفورهای کژدم اکولوژی کژدم ها پاورپوينت بيولوژی و اكولوژی كژدم ها و پيشگيری از گزش آنها پاورپوینت پاورپوینت رایگان جفت گیری کژدم جفتگیری کژدم دانلود پاورپوینت…

 • دانلود پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع قدرت پرواز

  دانلود پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع قدرت پرواز برچسب ها: پاورپوینت دینی چهارم دبیرستانپاورپوینت دین و زندگی دهم درس پنجمخلاصه دین وزندگی پیش دانشگاهیدین و زندگی پیش دانشگاهی pdfسوالات درس به درس دین و زندگی…

 • بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان

  بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان برچسب ها: هوشمندی رقابتی برنامه ریزی و تمرکز جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل بازار ارتباطات و وفاداری مشتریانپایان نامه بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان رفتن به سایت اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری عزت نفس (احساس ارزشمندی)

  پیشینه و مبانی نظری عزت نفس (احساس ارزشمندی) دانلود پیشینه و مبانی نظری عزت نفس (احساس ارزشمندی) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق عزت نفس ( احساس ارزشمندی ) فصل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امید به زندگی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري امید به زندگی,پيشينه پژوهش پايان نامه امید به زندگی,پيشينه نظري امید به زندگی,چارچوب نظري امید به زندگی,دانلود مباني نظري تعریف امید به زندگی,فصل دوم امید به زندگی,مباني نظري امید به زندگی,مباني نظري و پيشينه پژوهش امید به زندگی…

 • بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات

  بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات برچسب ها: بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملاتمقاله سود پيش بيني شدهمبانی نظری سود پيش بيني…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و سنین مختلف

  ادبیات نظری رابطه استرس و سن,پیشینه تحقیق استرس در سنین مختلف,تحقیق استرس,سوابق پژوهشی استرس در کودکی,فصل دوم استرس و سن,مبانی نظری استرس,مدیریت استرس در میانسالی,مقاله استرس در سنین مختلف,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس…

 • پاورپوینت مدیریت زمان

  پاورپوینت مدیریت زمان دانلود پاورپوینت مدیریت زمان دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مدیریت زمان، در حجم21 اسلاید قابل ویرایش.  بخشی ازمتن: در مدیریت زمان تلاش بر این است تا مهارت هایی را بیاموزیم…

 • مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی

  مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی برچسب ها: روابط بین فردی روابط خانواده روابط همسالان رفتن به سایت اصلی مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی دسته بندي :…

 • دانلود مباني نظري شیوه های فرزندپروری

  دانلود مباني نظري شیوه های فرزندپروری دانلود دانلود مباني نظري شیوه های فرزندپروری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 6 - شیوه های فرزندپروری پژوهش های مختلف شیوه های فرزندپروری را همراه با تمرین…

 • پاورپوینت فرهنگ و معماری هند

  پاورپوینت فرهنگ و معماری هند برچسب ها: دانلود رایگان پاورپوینت معماری هندسبک معماری هندویژگی معماری هندیدانلود پاورپوینت معماری هندمعماری هند باستانمقاله معماری هندمعماری معابد هندفرهنگ عجیب مردم هند رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فرهنگ و معماری هند دسته بندي :…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اقیانوس قرمز و آبی

  دانلود پاورپوینت با موضوع اقیانوس قرمز و آبی برچسب ها: کتاب استراتژی اقیانوس آبی pdfتفاوت استراتژی اقیانوس آبی و قرمزاقیانوس قرمز در مدیریتخرید کتاب استراتژی اقیانوس آبیاستراتژی اقیانوس آبی pptمقاله استراتژی اقیانوس آبیاصطلاح اقیانوس قرمزکتاب اقیانوس آبی رفتن به سایت…

 • بررسی مروری بر روش های تصفیه فاضلاب و صنایع نوشابه سازی

  بررسی مروری بر روش های تصفیه فاضلاب و صنایع نوشابه سازی,پروژه بررسی مروری بر روش های تصفیه فاضلاب و صنایع نوشابه سازی,تصفیه فاضلاب,راکتور UASB,راکتورغشایی بیولوژیکی,صنایع نوشابه سازی,لجن فعال دانلود فایل اصلی بررسی مروری بر روش های تصفیه فاضلاب و صنایع…

 • پاورپوینت ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی

  پاورپوینت ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی برچسب ها: ماشین دایکست جنرال و ماشین دایکست سروو (DCM)اجزاء سیستم سروواساس کار سیستم سرووساختار موتور سرووفواید سیستم سرووموارد کاربرد سیستم سروودرباره سیستم سروو YIZUMI رفتن به…

 • ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم درگیری والدین در امور تحصیلی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش عملکرد تحصیلی,پيشينه تحقيق والدین و عملکرد تحصیلی,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق درگیری والدین در امور تحصیلی (فصل دوم),دانلود پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی,فصل دوم پايان نامه ارشد د,مباني نظري درگیری والدین در امور تحصیلی دانلود فایل…

 • بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

  بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع برچسب ها: بررسی سود جامعمقاله حسابداری سود خالصتحقیق بررسی ریسک شرکتتجزیه و تحلیل ریسک شرکتنوسانات سود و امکان پیش بینی آنبررسی عوامل موثر بر نوسان پذیری سودبررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات…